Stanovy družstva

14.05.2014 13:52


S T A N O V Y

 

 

 

Zemědělské družstvo Olbramkostel
Identifikační číslo: 13693484, Sídlo: Olbramkostel 177, okres Znojmo, PSČ 671 51

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: DrXXXVII 2191


(dále také jen „Družstvo“)

Část I.
Obecná ustanovení

§1 Základní údaje
1.1.  Firma: Zemědělské družstvo Olbramkostel
1.2. Sídlo: Olbramkostel
1.3. Identifikační číslo: 13693484
1.4. Doba trvání: družstvo je založeno na dobu neurčitou
§2  Vznik družstva
2.1.  Družstvo bylo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 19.12.1990.
§3  Předmět podnikání
3.1.  Předmětem podnikání (činnosti) družstva je:
- zemědělská výroba;
- Truhlářství, podlahářství;
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;


Část II.
Členství a družstevní podíl
§4 Vznik členství
4.1.  Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to:
(a) při založení družstva dnem vzniku družstva;
(b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo;
(c) převodem nebo přechodem družstevního podílu;
4.2. Tyto stanovy nepodmiňují vznik členství ani jeho trvání pracovním poměrem člena družstva k družstvu.
§5 Přijetí za člena
5.1. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo, na členství v družstvu není právní nárok.
§6 Družstevní podíl
6.1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.
6.2. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Členství jednoho z manželů nezakládá členství druhého z manželů.
6.3. Družstevní podíl nelze dělit.
§7 Členské vklady
7.1. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.
7.2. Základní členský vklad. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva nejméně základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí 30.000,-Kč. 
7.3. Další členské vklady. Každý člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Nepeněžitým vkladem může být také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.
§8 Práva a povinnosti členů
8.1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména: 
(a) volit a být volen do orgánů družstva;
(b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu;
(c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem;
8.2. Člen je zejména povinen
(a)  dodržovat stanovy;
(b)  dodržovat rozhodnutí orgánů družstva;
(c)  pronajmout družstvu, pokud se nedohodne jinak, zemědělskou půdu v katastrech, kde družstvo hospodaří;
§9 Seznam členů
9.1.  Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují: 
(a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování;
(b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu;
(c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
9.2. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
9.3. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.
9.4. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů;
9.5. Družstvo seznam členů utajuje před třetími osobami, stojícími mimo družstvo a považuje jej za obchodní tajemství. Člen družstva není oprávněn seznam členů nebo jeho část či údaje v něm obsažené jakýmkoliv způsobem zpřístupnit třetí osobě.
9.6. Jakékoliv omezení o poskytování seznamu členů se netýká poskytnutí seznamu členů za účelem vyžadovaným zákonem, pro účely dotací a jiných situací, kdy by neposkytnutím seznamu členů nebo jeho části či údajů v něm obsažených mohla družstvu vzniknout škoda.
§10 Zánik členství
10.1. Členství v družstvu zaniká
(a) dohodou;
(b) vystoupením člena;
(c) vyloučením člena;
(d) převodem družstevního podílu;
(e) přechodem družstevního podílu;
(f) smrtí člena družstva;
(g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
(h) prohlášením konkursu na majetek člena,
(i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
(j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
(k) zánikem družstva bez právního nástupce;
§11 Převod a přechod družstevního podílu
11.1. Vznik členství v družstvu, v případech, kdy je to podle těchto stanov nebo zákona možné, je podmíněn souhlasem představenstva. Je umožněn převod členského podílu na příbuzného v řadě přímé a manžela, bez souhlasu představenstva na ostatní příbuzné se souhlasem představenstva.
11.2. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
11.3. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu (a) dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později, nebo (b) doručením prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, to vše za předpokladu splnění a doložení ostatních podmínek převodu družstevního podílu.
§12 Vypořádací podíl
12.1. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo, po odečtení rezervního fondu a ostatních fondů ve výši, ve které tyto fondy podle těchto stanov není možné dělit mezi členy družstva.
12.2. Maximální výše vypořádacího podílu je 66.000,-Kč.
12.3. Vypořádací podíl je splatný nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne zániku členství. Tato lhůta platí i v případě zániku členství vyloučením z družstva.


Část IV.
Orgány družstva
Orgány družstva jsou:

A) členská schůze;
B) představenstvo;
C) kontrolní komise;
D) jiné orgány zřízené stanovami;

A) Členská schůze
§13 Působnost členské schůze
13.1. Povaha členské schůze. Členská schůze je vrcholným orgánem družstva.
13.2. Působnost členské schůze. Do působnosti členské schůze náleží a členská schůze:
(a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
(b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva;
(c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat;
(d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku;
(e) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;
(f) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty;
(g) rozhoduje o uhrazovací povinnosti;
(h) rozhoduje o použití rezervního a nedělitelného fondu;
(i) rozhoduje o vydání dluhopisů;
(j) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu; dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva;
(k) rozhoduje o přeměně družstva;
(l) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení;
(m) členská schůze schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení;
(n) o zrušení družstva s likvidací;
(o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně;
(p) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem;
(q) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti
13.3. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani tyto stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.
§14 Svolání členské schůze
14.1. Svolání členské schůze. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období, v případech stanovených zákonem nebo těmito stanovami. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
14.2. Uveřejnění pozvánky Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů.
14.3. Pozvánka obsahuje alespoň:
(a) firmu a sídlo družstva;
(b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit;
(c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze;
(d) program členské schůze a;
(e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce;
14.4. Pozvánka při změně stanov. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
14.5. Změna pořadu jednání. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze dle zákona zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána.
14.6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
14.7.  Místo, datum a hodina konání členské schůze se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo člena družstva se členské schůze zúčastnit. Zpravidla se členská schůze svolává do místa sídla společnosti.
14.8. Odvolání členské schůze. Odvolání nebo odložení konání již svolané členské schůze oznámí družstvo členům způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání členské schůze, a to alespoň 3 dny před původně oznámeným datem konání členské schůze.

§15 Účast na členské schůzi, hlasování
15.1. Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví zákon.
15.2. Účast na členské schůzi, zastoupení.  Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
15.3. Prezence členů. Prezence členů družstva se koná zpravidla 30 minut před zahájením členské schůze. Účast člena družstva bude potvrzena podpisem prezenční listiny. Správnost údajů v prezenční listině potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
15.4. Zahájení jednání. Jednání valné hromady zahájí svolavatel. Prvním bodem jednání členské schůze je vždy zjištění účasti na členské schůzi a zjištění, zda je členská schůze schopná usnášení.
15.5. Usnášeníschopnost. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva.  Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o (i) uhrazovací povinnosti; (ii) zrušení družstva s likvidací (iii) přeměně družstva; (iv) vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.
15.6. Svolání náhradní členské schůze. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá svolavatel, pokud nepominou důvody k jejímu svolání, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
15.7. Volba orgánů členské schůze.  Členská schůze zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodný počet sčitatelů hlasů. Do doby zvolení předsedy členské schůze řídí její jednání svolavatel nebo jím určená osoba, poté předseda členské schůze.  Členská schůze může rozhodnout, že předsedou členské schůze a ověřovatelem zápisu bude jedna a tatáž osoba.
15.8. Návrhy. Na členské schůzi se vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva. Teprve není – li tento návrh přijat, hlasuje se o návrhu svolavatele (pokud je odlišný od představenstva) a není – li ani tento návrh přijat, hlasuje se o návrzích jednotlivých členů, v pořadí, v jakém byly podány.
15.9. Kvorum. Členská schůze rozhoduje:
(a) Dvoutřetinovou většinou přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o;(i) uhrazovací povinnosti; (ii) zrušení družstva s likvidací (iii) přeměně družstva; (iv) vydání dluhopisů a (v) schválení stanov družstva.
(b) Prostou většinou hlasů přítomných členů v ostatních případech;
15.10.  Při hlasování má každý člen jeden hlas.  
15.11. Způsob hlasování. Hlasuje se veřejně, aklamací, zdvižením ruky. Řídící valné hromady nejprve takto zjistí hlasy proti návrhu, poté hlasy, které se zdržely. Hlasy pro návrh se poté zjistí odečtem. Při volbě orgánů družstva je hlasování tajné. Členská schůze může rozhodnout o tajné volbě i v jiných případech, kde tajnou volbu zákon umožňuje.   
15.12. Zápis z jednání členské schůze.  Svolavatel pořídí o průběhu členské schůze zápis do 15 dnů ode dne jejího konání. Zápis podepíše svolavatel, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i tato osoba.

B) Představenstvo
§16 Vymezení působnosti představenstva
16.1.  Působnost představenstva. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a náleží mu zejména obchodní vedení. Do působnosti představenstva dále patří a představenstvo:
(a) zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti,
(b) předkládá členské schůzi:
- návrhy na rozhodnutí, ke kterým je příslušná členská schůze
- návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti
- ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- návrh na nakládání s prostředky ve fondech a určení prostředky do fondů;
(c) rozhoduje o:
- nakládání s movitým a nemovitým majetkem společnosti;
- udělení prokury a jmenování vedoucích pracovníků;
- obchodním vedení a dalších otázkách chodu společnosti, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu;
16.2. Členem představenstva mohou být fyzické i právnické osoby. Je-li členem představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
§17 Způsob ustanovení představenstva
17.1.  Volba představenstva. Členy představenstva volí a odvolává členská schůze.  
17.2. Počet členů představenstva. Představenstvo má, kde dni přijetí těchto stanov, devět členů. Počet členů představenstva určuje valná hromada a rozhodnutí valné hromady o změně počtu členů představenstva není změnou stanov a nevyžaduje se k němu zachování postupu jako při změně stanov. Nerozhodne-li valná hromad jinak, po ukončení funkčního období stávajícího představenstva bude představenstvo sedmičlenné. Funkční období představenstva je pětileté. Opakovaná volba je možná. Pokud na pořadu jednání členské schůze volba člena představenstva, musí být na pořad jednání téže valné hromady zařazeno i schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
17.3. Orgány představenstva. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. První jednání nového představenstva svolává, nejpozději do tří dnů po jeho volbě, jeho fyzicky nejstarší člen. Pořadem jednání prvého představenstva pak vždy musí být volba jeho předsedy a místopředsedy.
17.4. Zánik funkce člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena představenstva se učiní oznámením orgánu, který jej zvolil a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
17.5. Náhradní jmenování. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. V případě, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příští členské schůze.
§18 Svolání zasedání představenstva
18.1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí a dále v případech stanovených zákonem.
18.2. Představenstvo může svolat kterýkoliv jeho člen. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou, která obsahuje termín (datum, čas), místo a program svolaného zasedání. Pozvánka musí být písemná (včetně el. formy) a doručuje se zpravidla emailovou zprávou. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 dní před zasedáním; to neplatí, je-li zasedání svoláváno k odvracení závažné škody nebo nesnese-li zasedání představenstva takového odkladu z jiných zvlášť závažných důvodů. Pokud souhlasí všichni členové představenstva, může být zasedání svoláno bez dodržení této lhůty i v jiných případech.
18.3. Zasedání se koná v sídle společnosti (zapsaném v obchodním rejstříku), ledaže by existovaly vážné důvody pro jeho konání mimo sídlo.
18.4. Na zasedání představenstva je možné pozvat i osoby (zejm. zaměstnance), o kterých představenstvo rozhoduje nebo kterých se rozhodnutí jinak týká. Na zasedání mohou být, jako hosté či konzultanti přítomni i jiné osoby, z jejichž odborných znalostí má představenstvo vycházet při svém rozhodování.
18.5. V případě, kdy zákon stanoví povinnost rozhodování představenstva, je odpovědný za svolání představenstva jeho předseda.
§19 Jednání (zasedání) představenstva
19.1. Usnášeníschopnost. Představenstvo je schopno usnášet se za přítomnosti většiny členů.  
19.2. Průběh jednání. Jednání představenstva zahajuje jeho svolavatel. Prvním pořadem jednání je vždy volba zapisovatele zasedání. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo místopředseda, je-li však zasedání svoláno na žádost některého z členů představenstva, řídí zasedání ten, na jehož žádost bylo zasedání svoláno.
19.3. Zápis. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Zápis z jednání se doručuje všem, byť i na jednání nepřítomným členům představenstva. Zápis z jednání představenstva vždy obsahuje nejméně:
(a) seznam přítomných;
(b) rozhodnutí představenstva, včetně uvedení toho, jak jednotliví členové představenstva hlasovali. Zápis bude obsahovat jmenovitý výčet členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí;
(c) protesty jednotlivých členů představenstva proti způsobu svolání zasedání, způsobu přijetí rozhodnutí či proti textu zápisu z jednání představenstva;
§20 Rozhodování představenstva
20.1. Představenstvo rozhoduje, ve všech případech, prostou většinou členů. 
20.2. Rozhodnutí mimo zasedání. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání představenstva. V takovém případě je vždy potřeba písemného souhlasu všech jeho členů. V případě hlasování per rollam je k platnosti vyžadován úředně ověřený podpis nebo zaručený elektronický podpis.
§21 Právní jednání za společnost
21.1. Družstvo při právních jednáních navenek zastupuje předseda představenstva družstva samostatně.  
21.2. Způsob jednání podle předchozího odstavce se zapisuje do obchodního rejstříku. Vnitřní omezení oprávnění jednat za společnost nemá vůči třetím osobám právní důsledky.

C Kontrolní komise
§22 Postavení kontrolní komise
22.1.  Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
22.2. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda.
§23 Ustanovení kontrolní komise
23.1. Volba. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze.  Kontrolní komise má tři členy. Funkční období člena kontrolní komise je pětileté.  Opakovaná volba se připouští bez omezení. Kontrolní komise, u které počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.
23.2. Kontrolní komise volí svého předsedu a místopředsedu.
§24 Svolání a rozhodování kontrolní komise
24.1. Pro svolání kontrolní komise platí stejná pravidla, jak pro svolání představenstva.
24.2. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 
24.3. Zápis. O průběhu jednání kontrolní komise se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Součástí nebo přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Část V.
Ostatní ustanovení
§25 Informační deska
25.1. Informační deska je zřízena a zpřístupněna členům družstva prostřednictvím internetových stránek.
§26 Fondy družstva
26.1. Rezervní fond. Zřizuje se rezervní fond. Rezervní fond slouží k úhradě ztrát družstva a tento není za trvání družstva možné, v celém rozsahu, dělit mezi členy družstva. O převedení prostředků do rezervního fondu rozhoduje členská schůze. V případě, že členská schůze nerozhodne jinak, zisk z účetního období se vždy převádí do rezervního fondu.
26.2. Nedělitelný fond. Zřizuje se nedělitelný fond. Nedělitelný fond slouží pro zajištění dalších investic družstva a tento není možné dělit mezi členy družstva v celé výši. O převedení prostředků do nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze.
§27 Závěrečná ustanovení
27.1. Tyto stanovy doplňují zákonnou úpravu a neobsahují, samostatně, úplnou úpravu práv a povinností. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a občanského zákoníku č. 89/2012. Příslušná ustanovení těchto právních předpisů platí i v případě, že některé ustanovení stanov je nebo se změnou zákona bude, v rozporu se zákonem.
27.2. Družstvo se podřizuje úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku, v souladu s jeho ustanovením § 777 odst. 5.
 

Zpět